Osoby niewidome a InternetInternet i dostęp do sieci otworzyły wiele nowych możliwości dla osób z wadami wzroku i niewidomych. Przyspieszenie technologii i informacji doprowadziło do większych możliwości niezależności w codziennym życiu osób niepełnosprawnych - być może nawet bardziej niż w jakimkolwiek innym segmencie społeczeństwa. W przypadku osób z wadami wzroku i niewidomych głównym z tych skutków była możliwość dostępu do informacji, które wcześniej były dostępne tylko dzięki zależności od innych (np. w formie książek audio i Braille′a). Potencjalny wpływ niepełnosprawności wzrokowej uległ głębokiej zmianie wraz z dostępem do sieci, ponieważ wiele barier w komunikacji, dostępie do informacji i interakcji, z którymi stykają się ludzie w świecie fizycznym, zostało częściowo wyeliminowanych. Opcje poszukiwania nowych informacji dają szansę na niezależność i większą autonomię. Zwolennicy skuteczności sieci zwracają uwagę na jej powszechność - że każdy bez względu na niepełnosprawność może w nim uczestniczyć. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych uznana w 2008 r. o dostępie do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w tym do internetu należy traktować jako podstawowe prawo człowieka do zapewnienia równego dostępu i możliwości. Jednak osoby z wadami wzroku i niewidomymi nadal napotykają ograniczenia w dostępie do informacji w Internecie. W szczególności czasami nadal napotykają interfejsy komputerowe i oprogramowanie, które nie pozwalają na interakcję za pośrednictwem innych modalności, takich jak mowa. Dostęp do mediów społecznościowych, witryn informacyjnych i reprezentacji otoczenia (np. map na smartfonach) stał się wszechobecnym aspektem codziennego życia osób widzących, ale często pozostaje problematyczny dla osób z wadami wzroku i niewidomych. W związku z coraz bardziej wizualnym charakterem interfejsów oprogramowania, które opierają się na oknach, ikonach, menu i wyborze zawartości za pomocą myszy lub wizualnego gestu, wiele osób z ograniczonym wzrokiem jest sfrustrowanych próbami uzyskania dostępu do informacji. W 2014 r. Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że na całym świecie jest 285 milionów osób niedowidzących, z czego 39 milionów to osoby niewidome. Zdecydowana większość mieszka w krajach o niskich dochodach na globalnym Południu z ograniczonym dostępem do Internetu. W krajach rozwiniętych przepaść cyfrowa utrzymuje się między osobami z dostępem do technologii i infrastruktury internetowej a osobami z ograniczonym dostępem lub bez dostępu. W tym wpisie omówiono niektóre z głównych problemów z dostępem do Internetu, z którymi obecnie borykają się osoby z wadami wzroku i ślepotą.

Przegląd problemów z ułatwieniami dostępu

Dostępność odnosi się do dostępności pełnej funkcjonalności informacji w Internecie. Osoby z wadami wzroku i ślepotą muszą negocjować złożoną mieszankę sprzętu, oprogramowania, oraz interfejsy umożliwiające zarówno dostęp do informacji, jak i omijanie barier w dostępie do informacji. Do konwersji tekstu stron internetowych na mowę wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie, menu obsługiwane jest za pomocą klawiatury, a lupy ekranu służą do powiększania segmentów ekranu i zwiększania kontrastu. Ślepota sama w sobie nie jest jednorodna; istnieje szereg osób, od osób całkowicie niewidzących po osoby, które mają jeszcze trochę wzroku. Dostęp do Internetu musi być dostosowany do osób z różnymi wadami wzroku.

Dostępność: główne komponenty i problemy

Czytniki ekranu mówią na głos tekst z interfejsu komputera. Na przykład tekst ze strony internetowej jest odczytywany użytkownikowi niewizualnemu. Jednak często poruszanie się po stronach sprawia duże problemy, ponieważ niewizualny układ tekstu nie zawsze odpowiada kolejności, w jakiej tekst należy czytać na głos. Cenne treści często o charakterze wizualnym, w tym np. graficzne menu wyświetlane jako obrazy, pozostają niedostępne. Odpowiednio zaprojektowany interfejs internetowy zapewni warstwę informacji w kodzie HTML, niewidoczną dla osoby przeglądającej stronę internetową wzrokowo, ale jeśli jest odpowiednio zaprojektowany, umożliwi nawigację za pomocą klawiatury, która pozwoli użytkownikowi poruszać się po stronie i menu w znaczący sposób. Do opisu obrazów wyświetlanych na stronie internetowej potrzebny jest tekst alternatywny. Optymalnie dostępne strony internetowe zapewniają opcje zmiany rozmiaru tekstu i kontrastu kolorów, nie wymagając stosowania lupy powiększającej część ekranu, aby umożliwić odczytanie informacji osobom słabowidzącym. W Stanach Zjednoczonych jedną z głównych sił napędowych dostępności stron internetowych była ustawa Americans with Disabilities Act z 1990 r., która dotyczyła nie tylko środowiska zbudowanego, ale także witryn internetowych. Pod koniec lat 90. i na początku 2000 r. podjęto znaczne wysiłki na rzecz modernizacji głównych witryn internetowych, aby były dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym osób z ograniczonym wzrokiem lub bez wzroku. Po części doprowadziło to do większego dążenia do dostępności sieci w wielu witrynach na całym świecie, promowanych i wspieranych przez inicjatywę dostępności sieci, której zadaniem jest zapewnienie dostępności sieci dla osób niepełnosprawnych. Projektanci i programiści witryn internetowych szybko zdali sobie sprawę, że projektowanie dostępnych witryn internetowych zapewnia również optymalną drogę do przejścia ze środowisk komputerowych na komputery przenośne i smartfony. Dzięki temu strony internetowe przeglądane w różnych systemach operacyjnych, przeglądarkach internetowych i interfejsach od komputera stacjonarnego po tablety i smartfony zachowały tę samą funkcjonalność. Jednak w przypadku każdego postępu technologicznego, na przykład ekranów dotykowych w smartfonach, informacje są nieustannie modernizowane, aby zapewnić dostęp osobom z wadami wzroku i niewidomych lub specjalistycznej technologii opracowanej w celu utrzymania dostępu.

Alternatywny dostęp do informacji przestrzennej i nawigacji

Osobom z wadami wzroku i niewidomymi dostęp do informacji przestrzennych ułatwił planowanie podróży. Rosnąca wszechobecność smartfonów umożliwiła niewizualnym nawigatorom zarówno planowanie, jak i podejmowanie bardziej niezależnych podróży. W środowisku zewnętrznym pozycjonowanie za pomocą GPS i monitoringu bezwładnościowego umożliwiło użytkownikom zlokalizowanie się w przestrzeni geograficznej i uzyskanie informacji o otoczeniu za pośrednictwem usług lokalizacyjnych. Inteligentne środowiska pojawiają się w obszarach takich jak stacje tranzytowe, szkoły i szpitale. Środowiska te umożliwiają nawigację osobom z wadami wzroku i niewidomymi dzięki połączeniu korzystania z GPS na zewnątrz, który jest zintegrowany z pozycjonowaniem Wi-Fi, Bluetooth i podczerwienią wewnątrz budynków. Badania dotyczą aktualizacji w czasie rzeczywistym dostępnych map w celu uniknięcia tymczasowych przeszkód, takich jak budowa, a badania są kontynuowane aby zająć się najbardziej użytecznymi kombinacjami wyświetlacza słuchowego, mowy i dotyku, aby uzyskać dostęp do map. Zaawansowany system zintegrowanej technologii wspomagającej, w tym mysz rzeczywistości wirtualnej, mapy dotykowe, dostęp do wyświetlaczy cyfrowych w czasie rzeczywistym i mówiące kompasy, umożliwia osobom z wadami wzroku i niewidomym samodzielne żeglowanie. Dostęp do Internetu dla osób z wadami wzroku i niewidomych nadal stwarza zarówno wyzwania, jak i możliwości.


Powrót


[ 62 ]